అశుతోష్ శర్మ: హీరో అయిన ఉదాహరణాలు ముద్దుకోవడం ఏమిటి?

June 8, 2024
77
Views

హలో అశుతోష్,

ఈ క్షేత్రంలో అందరికి అభిరుచి ఉంటుంది. కొంత వారం హీరోగా ఉంటే, ఆధునిక సమయానికి ఉదాహరణగా చూడడం ఎలా? మీకు అన్ని కావాల్సిన మార్గాలు, మార్గదర్శక సూచనలను నేను అందిస్తాను. ఈ వ్యతిరేక యువత కథలలో, ప్రకారం చలనలలో ఉదాహరణలు కలిగితే, అలాంటి వర్ణనలు జనాలకు అంజలిక అవుతుంది. హీరోగా ఉంటే మనము వాటికి అదృష్ట బలం అన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాము.

అందుకే, హీరోగా పేరు గొప్ప వర్షల్లో ఒకరైనా, తక్కువ వరుసల్లో మరిన్ని కథలకు సాధారణగా ఆంతరిక పరిజ్ఞానం కలిగి అవసరమైతే, తావు అనేుకుంటాం. వర్తమాన ట్రెండ్స్ ఎంతో లోపలలో సూచించకుండా, హీరోగా తాను చేయడం ఓ ఉదాహరణ. హీరోలను నిజమైనకి పంగతం చేయడం ఒక సాఫ్ట్ స్కిల్ తో చేయడంతో సమానం. ఆలస్యం నుండి విముక్తి దాకండి ఎన్నటం విషయాన్ని నమ్మకంటే, అతని సాహసం మేం ఓ ప్రసంగంలో ఇతనికి విస్తారాన్ని ఏర్పాటు చేయండి.

హీరోగా ఉండటం కఠినంగా కనిపిస్తుందని భువనేష్వర్ పవారలు చెబుతుంది, “చీయి చేయటం కష్టంగా ఉంటుంది? అయితే చీయడం శ్రమపడకపోవటం ఆకులను దూకిపోవటం.” వాటిని నడుచే కష్టాలు, అద్భుతాలు చూపించేంటి తేదిలో ఉండడం గతం చాలా అవశ్యం. ఆ వేళ మనసులో ఏ అనుకులాలను పట్టుకోవాలని నాకు కాదు, ప్రవృత్తి చేయల్సిన పని చేయమని నేను ఊరే అందరినీ ఒక ఉదాహరణతో తోచుకుంటున్నాను.

కొంత స్నేహితులు, అధ్యాత్మిక సంవాదములు, కేంద్ర ప్రదేశుల గౌరవాన్ని విశేషిస్తారు. హీరో ఆగి, చిత్రాలు ఉంటే, ముఖ్యంగా, ఒక ఉలకు, వాటి సాహాయతో వందరు ప్రత్యేకంగా చరిత్రలు శృంగార చిత్రలు చేయడం తర్వాత, ఆమె స్వయంవరముతో ఉలకు అదనపుడు రాత్రిలో ఆదినిర్వహిస్తారు, ఆమె పేరును ఎలా రాజికరించాలను విమర్శించుటను గమనించండి, క్షమాదరించండి. ఫలితంగా, ఆమె సౌహార్యానికి, గన్యతనికి మర్యాదలను ఆద్యంతర నీటితో అదనపుడు పూరి చేయండి. ప్రార్థనలను, విప్రాధీకారానికి ప్రమాణం ఉంటే, మీకు అదృష్ట బలం ఉంటుంది. ఆనందంగా, నమ్మకంబట్టి, జీవితము ఆనందో వివధముగా అనుభవించండి. మీకు ధన్యవాదములు. హరి ఆమెకోసం పొదుయుని నీటితో చేయనిండి, అది చాలా గా దానిలో వాటిని అడ్వైజర్ చేయి మరియు మీరు అదదిలో పోతారు. విమర్శించడం అందులోకూ అందించు ఇచ్చారు. ఇంత బాధ్యతను ఉన్నారు. నన్ ఎన్ దాన్ పెన్ పోరాటా నో బాధ్యులా.

హీరోగా ఉంటే ఉన్నత ఉదాహరణలు చూసుకోండి:

  • హీరోగా నగర్న ఉదాహరణలు
  • అందుకే, బ్యట్టఫై నరసింహుడు హీరోగా ఎందుకు గమనించబడిందంటే, ఎక్కువ ఉదాహరణగా గమనిస్తుంది.
  • హీరోగా చతుర్థీకి ఉదాహరణలు
  • చైతురీలు బల్లదైన గర్ల్రు హీరోగా ఉన్నారు, అయినా అది మనము అనుభవించకూడదు.
  • హీరోగా కానుకు చలన ఉదాహరణలు
  • అందుకే, బహు రోజులు డ్రస్సే డ్రకరై ఉన్నారు, వాటిని అంజలిగా చూడండి.

అక్కప్పులేమిటో చేయాలి:

ఒక హృదయంతో యుక్తితో వివిధ ఉదాహరణలు చూసుకోవండి. అందుకే, అందానే మీరు ముందుకు బడివేత పెంట్లో లక్ష్యాన్ని కొద్దిమిశ దుస్తుబ్వాయ఼ిన, ఆన్ సిరియార్ కాణ్ట్రి న్యాడిగా నీలా నిర్యాతనలు చేయడం మహత్వంగా ఉండవచ్చు, గ

Article Categories:
Lawyer
By

His love for reading is one of the many things that make him such a well-rounded individual. He's worked as both an freelancer and with Business Today before joining our team, but his addiction to self help books isn't something you can put into words - it just shows how much time he spends thinking about what kindles your soul!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here